برچسب ها حوادث شغلی

برچسب: حوادث شغلی

آمار حوادث شغلی در ایران

ناظر اقتصاد: حوادث شغلی در سال گذشته 18هزار و 876 نفر از نیروی کار تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی را درگیر کرده که این تعداد نسبت به سال 1395 حدود 1.9درصد رشد داشته است. از این تعداد 97.2درصد مرد و 2.8درصد زن بوده‌اند. بررسی ضریب شیوع حادثه شغلی برای کل نیروی کار در معرض حوادث شغلی در استان‌های مختلف نشان می‌دهد در سال گذشته استان زنجان با ضریب 4 از هزار، پرحادثه‌ترین و استان گلستان با ضریب 0.2 در هزار، کم‌حادثه‌ترین استان کشور بوده‌اند. به‌عبارت ‌دیگر در سال1396 از هر 10هزار نفر نیروی کار در معرض حادثه در استان زنجان،...