برچسب ها روند هفتگی نرخ ارز

برچسب: روند هفتگی نرخ ارز

گزارش هفتگی ارز | ۱۹ آبان تا ۲۴ آبان

ارز دولتی روند قیمتی یوروی مبادلاتی در این هفته صعودی بود. قیمت یورو در ابتدای هفته با 271 ریال کاهش نسبت به انتهای هفته پیش برابر 47616 ریال بود. در روز پنجشنبه این قیمت با یک ریال افزایش نسبت به ابتدای هفته برابر 47617 ریال بود. قیمت دلار مبادلاتی در این هفته ثابت بود و برابر 42000 ریال تعیین شد. نسبت جهانی قیمت دلار به یورو در این هفته در روز دوشنبه برابر 0.89 و در باقی روزها برابر 0.88 بود. در قیمتگذاری بانک مرکزی این نسبت برابر 0.88 بود. در بازار آزاد این نسبت در دو روز ابتدای هفته...

گزارش هفتگی ارز | ۱۲ آبان تا ۱۷ آبان

ارز دولتی قیمت یوروی دولتی در این هفته صعودی بود. قیمت یورو در روز شنبه نسبت به انتهای هفته پیش 172 ریال افزایش قیمت داشته و برابر 47830 ریال تعیین شد. در روز سه شنبه قیمت یوروی دولتی نسبت به ابتدای هفته 57 ریال افزایش داشته و برابر 47887 ریال تعیین شد. قیمت دلار دولتی در این هفته ثابت بوده و برابر 42000 ریال بود. نسبت قیمت جهانی دلار به یورو در این هفته برابر 0.87 بود و در روز پنجشنبه حتی 0.88 هم رسید. این نسبت در قیمت‌گذاری بانک مرکزی برابر 0.87 بود. در بازار آزاد این نسبت در طول...

تحلیل روند هفتگی نرخ ارز | ۲۸ مهر تا ۳ آبان

ارز دولتی روند قیمتی یوروی دولتی در این هفته نزولی بود. قیمت یورو در ابتدای هفته با 52 ریال افزایش نسبت به انتهای هفته پیش برابر 47958 ریال بود. در روز پنجشنبه قیمت یورو نسبت به ابتدای هفته 300 ریال کاهش داشته و برابر 47658 ریال تعیین شد. قیمت دلار دولتی در این هفته ثابت بوده و برابر 42000 ریال بود. نسبت قیمت جهانی دلار به یورو در این هفته برابر 0.88 بود. در قیمت‌گذاری بانک مرکزی این نسبت در ابتدای هفته برابر 0.87 و در انتهای هفته برابر 0.88 بود. در بازار آزاد نیز این نسبت برابر 0.87 بود. ارز در...

تحلیل روند هفتگی نرخ ارز | ۲۸ مهر تا ۳ آبان

ارز دولتی روند قیمتی یوروی دولتی در این هفته نزولی بود. قیمت یورو در ابتدای هفته با 101 ریال افزایش نسبت به انتهای هفته پیش برابر 48394 ریال بود. در روز پنجشنبه قیمت یوروی دولتی نسبت به ابتدای هفته 488 ریال کاهش قیمت داشته و برابر 47906 ریال بود. قیمت دلار دولتی نیز در طول هفته ثابت و برابر 42000 ریال بود. نسبت قیمت جهانی دلار به یورو در این هفته برابر در روزهای ابتدایی هفته در کانال 0.87 و در روزهای انتهایی برابر 0.88 بود. این نسبت در قیمتگذاری بانک مرکزی در ابتدای هفته برابر 0.86 و در انتهای هفته...

تحلیل روند هفتگی نرخ ارز | ۲۱ مهر تا ۲۶ مهر

ارز دولتی روند قیمتی یوروی دولتی در این هفته نزولی بود. قیمت یورو در ابتدای هفته با 34 ریال افزایش نسبت به انتهای هفته گذشته برابر 48600 ریال بود. در روز پنجشنبه قیمت یورو نسبت به ابتدای هفته 307 ریال کاهش قیمت داشته و برابر 48293 ریال بود. قیمت دلار دولتی در این هفته ثابت و برابر 42000 ریال بود. نسبت جهانی قیمت دلار به یورو در این هفته برابر 0.86 بوده و تنها در روز پنجشنبه برابر 0.87 بود. این نسبت در قیمت‌گذاری بانک مرکزی برابر 0.86 بود. در بازار داخلی نیز این نسبت برابر 0.86 بود. ارز در بازار آزاد روند...

تحلیل روند هفتگی نرخ ارز | ۱۴ مهر تا ۱۹ مهر

ارز دولتی روند قیمتی یوروی دولتی در این هفته صعودی بود. قیمت یورو در ابتدای هفته با 274 ریال افزایش قیمت نسبت به انتهای هفته پیش برابر 48427 ریال تعیین شد. در روز پنجشنبه قیمت یورو نسبت به ابتدای هفته 139 ریال افزایش داشته و برابر 48566 ریال بود. قیمت دلار دولتی در این هفته ثابت و برابر 42000 ریال بود. نسبت جهانی قیمت دلار به یورو در این هفته به جز روزهای دوشنبه و سه شنبه برابر 0.86 و در روزهای دوشنبه و سه شنبه برابر 0.87 بود. در قیمتگذاری بانک مرکزی نسبت دلار به یورو در ابتدا و انتهای...

تحلیل روند هفتگی نرخ ارز | ۷ مهر تا ۱۲ مهر

قیمت یوروی دولتی در این هفته روندی نزولی داشت. قیمت یورو در ابتدای هفته با 584 ریال کاهش نسبت به انتهای هفته پیش برابر 48754 ریال بود. در روز پنجشنبه قیمت یورو نسبت به ابتدای هفته 601 ریال کاهش داده شده و برابر 48153 ریال تعیین شد. قیمت دلار نیز در طی هفته ثابت بوده و 42000 ریال تعیین شد. نسبت قیمت جهانی دلار به یورو در طی هفته به جز روز چهارشنبه برابر 0.86 و در روز چهارشنبه برابر 0.87 بود.این نسبت در قیمت‌گذاری بانک مرکزی از شنبه تا چهارشنبه برابر 0.86 و در روز پنجشنبه برابر 0.87 بود. در...

تحلیل روند هفتگی نرخ ارز | ۳۱ شهریور تا ۵ مهر

ارز دولتی روند قیمتی یوروی دولتی در این هفته صعودی بود. در ابتدای هفته قیمت یورو با 223 ریال افزایش نسبت به انتهای هفته پیش برابر 49336 ریال بود. در روز پنجشنبه قیمت یورو نسبت به ابتدای هفته دو ریال افزایش داشته و برابر 49338 ریال بود. قیمت دلار دولتی در این هفته ثابت و برابر 42000 ریال بود. نسبت جهانی قیمت دلار به یورو در این هفته در محدوده 0.85 قرار داشت. در قیمت‌گذاری بانک مرکزی نیز این نسبت برابر 0.85 بود. در بازار آزاد این نسبت در کل هفته برابر 0.85 بود. ارز در بازار آزاد روند قیمتی دلار در این...

تحلیل روند هفتگی نرخ ارز | ۲۴ تا ۲۹ شهریور

ارز دولتی ? روند قیمتی یوروی دولتی در این هفته صعودی بود. قیمت یورو در ابتدای هفته با 62 ریال افزایش نسبت به انتهای هفته پیش برابر 48845 ریال بود. در روز سه شنبه قیمت یورو نسبت به ابتدای هفته 268 ریال افزایش قیمت داشته و برابر 49113 ریال بود. قیمت دلار دولتی در این هفته ثابت و برابر 42000 ریال بود. ? نسبت جهانی قیمت دلار به یورو در این هفته برابر 0.85 بود. نسبت قیمت‌گذاری بانک مرکزی نیز در این هفته برابر 0.85 بود. در بازار آزاد این نسبت در دو روز ابتدای هفته برابر 0.86 و سپس برابر 0.85 بود. ارز...

تحلیل روند هفتگی نرخ ارز | ۱۷ تا ۲۲ شهریور

ارز دولتی ? روند قیمتی یوروی دولتی در این هفته صعودی بود. قیمت یورو در ابتدای هفته با 301 ریال کاهش نسبت به انتهای هفته پیش برابر 48579 ریال بود. قیمت یورو در روز پنجشنبه با 294 ریال افزایش نسبت به ابتدای هفته برابر 48873 ریال بود. قیمت دلار دولتی در طول هفته ثابت و برابر 42000 ریال بود. ? نسبت قیمت جهانی دلار به یورو در طول هفته برابر 0.86 بوده و تنها در روز پنجشنبه برابر 0.85 بود. در قیمت‌گذاری بانک مرکزی این نسبت در ابتدای هفته برابر 0.86 و در انتهای هفته برابر 0.85 بود. در بازار آزاد این نسبت...