برچسب ها سازمان

برچسب: سازمان

ارائه چهارچوبی برای سنجش سطح فناوری در بنگاه‌ها

فناوري به عنوان ابزاری مؤثر برای ارتقاي سطح كارآيي عملکرد سازمانی است (لطف اللهی, 1389). طبقه بندی‌های مختلفی برای فناوری ارائه شده است، که از جمله آن می‌توان به طبقه‌بندی UNIDO که در آن فناوری را به چهار سطح فناوری بالا (HT)، فناوری متوسط بالا (MHT)، فناوری متوسط پایین (MLT) و فناوری پایین (LT) تقسیم شده‌ است، اشاره داشت. ارزیابی سطح فناوري فرایندي است که در آن سطح فعلی قابلیت‌ها و توانایی‌هاي فنّاورانه یک واحد (ملی یا سازمانی) اندازه‌گیري می‌شود تا هم نقاط ضعف و قوت فنّاورانه آن شناسایی شود و هم بتوان توانمندی‌هاي فنّاورانه‌اي را با رقبا و سطح...