برچسب ها سیاستگذاری اقتصادی

برچسب: سیاستگذاری اقتصادی

سیاستگذاری اقتصادی و فقرزدایی

ناظراقتصاد: محدودیت‌های سیاستگذاری از این هم بیشتر خواهد شد چون احتمالا مجلس جراحی‌های سرپایی اخیر در بودجه را نیز برنمی‌تابد و تصویب نخواهد كرد. اما باید گفت كه تعیین بخشی به امر رشد اقتصادی به مثابه تنها راه كاستن از نابرابری‌ها در سیاستگذاری، مدت‌هاست سپری شده و از مد افتاده است و جای تعجب است كه مسوولان كشور به این امر توجه نمی‌كنند و مرتباً می‌گویند ما رفع محدودیت‌های سیاستگذاری اقتصادی را برای تحقق عدالت اجتماعی می‌خواهیم در حالی كه اگر رویكردی كه بیشتر كشورها سال‌ها در پیش گرفته‌اند و تحقق عدالت اجتماعی و كاهش نابرابری‌های اجتماعی را برای...