برچسب ها شاخص اثر بخشی دولت

برچسب: شاخص اثر بخشی دولت

ارتباط اثر بخشی دولت و سهولت انجام کسب و کار

نقشی که دولت‌ها در تقویت بنیه اقتصادی در سطح ملی و حتی جهانی بازی می کنند واضح و مبرهن است. از منظر تئوریک، دولت‌ها اقتصاد کشورشان را حداقل از 4 ناحیه تحت تاثیر قرار می دهند. 1- دولت حقوق مالکیت را تعریف می کند. 2-دولت ماهیت و اندازه اقتصاد را تعیین می‌کند( سرمایه داری در مقابل متمرکز). 3-دولت با مشروعیت بخشی به مکانیزم‌های ارزی و حمایت‌های پولی، رفتار بنگاه‌های اقتصادی را تعریف و تعیین می‌کند، و با تحمیل مالیات و سایر مکانیزم‌ها در فرایند تخصیص منابع اعمال نفوذ می نماید. 4- دولت‌ها می‌توانند با تنظیم قواعد تجاری، محدودیت‌های ورود و خرو ج را...