برچسب ها عدالت اقتصادی

برچسب: عدالت اقتصادی

عدالت اقتصادی چیست؟

ناظر اقتصاد : این مسئله که عدالت چیست شاید چندان احتیاج به تعریف نداشته باشد. افراد بشر کم و بیش ظلم و تبعیض را می‌شناسند. عدالت نقطه مقابل ظلم و تبعیض است. به عبارت دیگر افراد بشر در دنیا به حسب خلقت خودشان و به حسب فعالیت هایی که می‌کنند و استعدادهایی که از خود نشان می‌دهند، استحقاق‌هایی پیدا می‌کنند. عدالت عبارت است از اینکه آن استحقاق و آن حقی که هر بشری به موجب خلقت خودش و به موجب کار و فعالیت خودش به دست آورده، به او داده شود، نقطه مقابل ظلم است که آنچه را که...