برچسب ها فرابورس

برچسب: فرابورس

گزارش روزانه بورس | ۲۹ دی ۹۷

وضعیت شاخص‌های بورس، قیمت فلزات اساسی و نرخ ارزها ناظر اقتصاد: شاخص‌کل ‌بورس با افزایش 536 واحدی به 166.131 واحد رسید. ارزش‌‌‌ معاملات‌ در بورس‌ 5300 میلیارد ریال (463 میلیارد ریال مربوط به معاملات بلوکی) و در فرابورس 7436 میلیارد ریال (تقریبا 1458 میلیارد ریال معامله اوراق صکوک‌ و بلوکی) بوده ‌است. مجموع کل معاملات خرد در بازار بورس ‌و فرابورس معادل 10.815 میلیارد ریال بوده ‌است. شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران (تدپیکس) در پایان معاملات امروز شنبه 29 دی ماه 97 با افزایش 536 واحدی به رقم 166 هزار و 131 واحد رسید. شاخص کل...

گزارش روزانه بورس | ۲۴ دی ۹۷

وضعیت شاخص‌های بورس، قیمت فلزات اساسی و نرخ ارزها ناظر اقتصاد: شاخص‌کل ‌بورس با افزایش 202 واحدی به 164,696 واحد رسید. ارزش‌‌‌ معاملات‌ در بورس‌ 6429 میلیارد ریال (1717 میلیارد ریال مربوط به معاملات بلوکی) و در فرابورس 4344 میلیارد ریال (تقریبا 1888 میلیارد ریال معامله اوراق صکوک‌ و بلوکی) بوده ‌است. مجموع کل معاملات خرد در بازار بورس ‌و فرابورس معادل 7168 میلیارد ریال بوده ‌است. شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران (تدپیکس) در پایان معاملات امروز دوشنبه 24 دی ماه 97 با افزایش 202 واحدی به رقم 164 هزار و 696 واحد رسید. شاخص کل...

گزارش روزانه بورس | ۲۲ دی ۹۷

وضعیت شاخص‌های بورس، قیمت فلزات اساسی و نرخ ارزها ناظر اقتصاد: شاخص‌کل ‌بورس با افزایش 100 واحدی به 164.929 واحد رسید. ارزش‌‌‌ معاملات‌ در بورس‌ 3835 میلیارد ریال (82 میلیارد ریال مربوط به معاملات بلوکی) و در فرابورس 3459 میلیارد ریال (تقریبا 688 میلیارد ریال معامله اوراق صکوک‌ و بلوکی) بوده ‌است. مجموع کل معاملات خرد در بازار بورس ‌و فرابورس معادل 6524 میلیارد ریال بوده ‌است. شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران (تدپیکس) در پایان معاملات امروز شنبه 22 دی ماه 97 با افزایش 100 واحدی به رقم 164 هزار و 929 واحد رسید. شاخص کل...

گزارش روزانه بورس | ۱۹ دی ۹۷

وضعیت شاخص‌های بورس، قیمت فلزات اساسی و نرخ ارزها ناظر اقتصاد: شاخص‌کل ‌بورس با افزایش 862 واحدی به 164.829 واحد رسید. ارزش‌‌‌ معاملات‌ در بورس‌ 4431 میلیارد ریال (545 میلیارد ریال مربوط به معاملات بلوکی) و در فرابورس 10.049 میلیارد ریال (تقریبا 7527 میلیارد ریال معامله اوراق صکوک‌ و بلوکی) بوده ‌است. مجموع کل معاملات خرد در بازار بورس ‌و فرابورس معادل 6408 میلیارد ریال بوده ‌است. شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران (تدپیکس) در پایان معاملات امروز چهار شنبه 19 دی ماه 97 با افزایش 862 واحدی به رقم 164 هزار و 829 واحد رسید. شاخص...

گزارش روزانه بورس | ۱۷ دی ۹۷

وضعیت شاخص‌های بورس، قیمت فلزات اساسی و نرخ ارزها ناظر اقتصاد: شاخص‌کل ‌بورس با افزایش 1047 واحدی به 162,323 واحد رسید. ارزش‌‌‌ معاملات‌ در بورس‌ 5931 میلیارد ریال (610 میلیارد ریال مربوط به معاملات بلوکی) و در فرابورس 3618 میلیارد ریال (تقریبا 840 میلیارد ریال معامله اوراق صکوک‌ و بلوکی) بوده ‌است. مجموع کل معاملات خرد در بازار بورس ‌و فرابورس معادل 8099 میلیارد ریال بوده ‌است. شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران (تدپیکس) در پایان معاملات امروز دوشنبه 17 دی ماه 97 با افزایش 1047 واحدی به رقم 162 هزار و 323 واحد رسید. شاخص کل...

گزارش روزانه بورس | ۱۶ دی ۹۷

وضعیت شاخص‌های بورس، قیمت فلزات اساسی و نرخ ارزها ناظر اقتصاد: شاخص‌کل ‌بورس با افزایش 168 واحدی به 161,275 واحد رسید. ارزش‌‌‌ معاملات‌ در بورس‌ 5739 میلیارد ریال (596 میلیارد ریال مربوط به معاملات بلوکی) و در فرابورس 3079 میلیارد ریال (تقریبا 1056 میلیارد ریال معامله اوراق صکوک‌ و بلوکی) بوده ‌است. مجموع کل معاملات خرد در بازار بورس ‌و فرابورس معادل 7166 میلیارد ریال بوده ‌است. شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران (تدپیکس) در پایان معاملات امروز یک شنبه 16 دی ماه 97 با افزایش 168 واحدی به رقم 161 هزار و 275 واحد رسید. شاخص...

گزارش روزانه بورس | ۱۵ دی ۹۷

وضعیت شاخص‌های بورس، قیمت فلزات اساسی و نرخ ارزها ناظر اقتصاد: شاخص‌کل ‌بورس با افزایش 208 واحدی به 161,107 واحد رسید. ارزش‌‌‌ معاملات‌ در بورس‌ 4212 میلیارد ریال (373 میلیارد ریال مربوط به معاملات بلوکی) و در فرابورس 2847 میلیارد ریال (تقریبا 840 میلیارد ریال معامله اوراق صکوک‌ و بلوکی) بوده ‌است. مجموع کل معاملات خرد در بازار بورس ‌و فرابورس معادل 5846 میلیارد ریال بوده ‌است. شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران (تدپیکس) در پایان معاملات امروز شنبه 15 دی ماه 97 با افزایش 208 واحدی به رقم 161 هزار و 107 واحد رسید. شاخص کل هم...

گزارش روزانه بورس | ۱۲ دی ۹۷

وضعیت شاخص‌های بورس، قیمت فلزات اساسی و نرخ ارزها ناظر اقتصاد: شاخص‌کل ‌بورس با کاهش 941 واحدی به 161.840واحد رسید. ارزش‌‌‌ معاملات‌ در بورس‌ 9370 میلیارد ریال (2046 میلیارد ریال مربوط به معاملات بلوکی) و در فرابورس 3468 میلیارد ریال (تقریبا 1092 میلیارد ریال معامله اوراق صکوک‌ و بلوکی) بوده ‌است. مجموع کل معاملات خرد در بازار بورس ‌و فرابورس معادل 9700 میلیارد ریال بوده ‌است. شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران (تدپیکس) در پایان معاملات امروز چهار شنبه 12 دی ماه 97 با کاهش 941 واحدی به رقم 160 هزار و 898 واحد رسید. امروز همچنین شاخص کل...

گزارش روزانه بورس | ۱۱ دی ۹۷

وضعیت شاخص‌های بورس، قیمت فلزات اساسی و نرخ ارزها ناظر اقتصاد: شاخص‌کل ‌بورس با افزایش 435 واحدی به 161.840واحد رسید. ارزش‌‌‌ معاملات‌ در بورس‌ 7726 میلیارد ریال (1019 میلیارد ریال مربوط به معاملات بلوکی) و در فرابورس 3250 میلیارد ریال (تقریبا 874 میلیارد ریال معامله اوراق صکوک‌ و بلوکی) بوده ‌است. مجموع کل معاملات خرد در بازار بورس ‌و فرابورس معادل 9083 میلیارد ریال بوده ‌است. شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران (تدپیکس) در پایان معاملات امروز سه شنبه 11 دی ماه 97 با افزایش 435 واحدی به رقم 161 هزار و 840 واحد رسید. شاخص...

گزارش روزانه بورس | ۹ دی ۹۷

وضعیت شاخص‌های بورس، قیمت فلزات اساسی و نرخ ارزها ناظر اقتصاد: شاخص‌کل ‌بورس با افزایش 535 واحدی به 161.309 واحد رسید. ارزش‌‌‌ معاملات‌ در بورس‌ 8240 میلیارد ریال (3956 میلیارد ریال مربوط به معاملات بلوکی) و در فرابورس 3970 میلیارد ریال (تقریبا 2179 میلیارد ریال معامله اوراق صکوک‌ و بلوکی) بوده ‌است. مجموع کل معاملات خرد در بازار بورس ‌و فرابورس معادل 6075 میلیارد ریال بوده ‌است. شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران (تدپیکس) در پایان معاملات امروز یکشنبه 9 دی ماه 97 با افزایش 535 واحدی به رقم 161 هزار و 309 واحد رسید. شاخص...