برچسب ها مجلس

برچسب: مجلس

اجرای ناقص سیاست‌های اقتصاد مقاومتی

ناظر اقتصاد : مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی اصلاحیه قانون «نحوه پیگیری تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی» پرداخته و در آن نشان داده که مفاد قانون فوق یا تا به حال اجرا نشده یا اینکه در صورت اجرای برخی از مواد آن در سطح فرم و بدون ارتباط با محتوا و هدف واقعی آن بوده است. بر اساس این گزارش قانون «نحوه پیگیری تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی» با هدف رفع خلأ نهادی فراقوه‌ای به تصویب رسیده اما در سطح اجرا که با تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی همراه شد، در بهترین حالت توانسته است برنامه‌ریزی بین...