برچسب ها هزینه خانوار

برچسب: هزینه خانوار

درآمدهای خانوار ایرانی بیشتر صرف چه می‌شود؟

با این احتساب هر خانوار شهری با تعداد متوسط افراد 3.44 نفر هر ماه به طور متوسط دو میلیون و 739 هزار تومان هزینه دارند و متقابلا دو میلیون و 619 هزار تومان درآمد دارند. بر اساس این گزارش از كـل هزينه‌های ناخالـص خانوار به ترتيب، 33.4 درصـد به هـزينه «مسكن ، آب ، برق و گـاز و سـاير سوخت‌ها»، 24.6درصـد به هزينه «خوراكـی‌ها و آشامــيدنی‌هـا»، 10.4درصــد بـه هــزينه «حمل ونقـل» ، 8.4 درصـد به هـزينه «كالاهـا و خـدمات متفــرقه» ، 5.8 درصـد بـه هــزينه «بهداشت و درمان» ، 4.6 درصـد به هــزينه «پوشــاك و كفــش» ، 4.1 درصــد بـه...