برچسب ها وقف

برچسب: وقف

ظرفیت‌های وقف در جهت توسعه اکوسیستم کارآفرینی

ناظراقتصاد: تامین منابع مالی غیر‌انتفاعی برای رشد اکوسیستم کارآفرینی همواره یکی از دغدغه‌های فعالان این حوزه بوده است. وقف به‌عنوان یک نهاد سنتی و ملی ایران که ریشه تاریخی بسیار طولانی دارد در مقوله‌های اجتماعی بسیار موثر عمل کرده و همواره برای تولید سرمایه‌های اجتماعی عظیم مورد استفاده قرار گرفته است. استفاده از این نهاد دو وجهی که قابلیت ارتباط موثر با بخش مدرن را دارد می‌تواند بسیاری از چالش‌های امروز اکوسیستم کارآفرینی ایران را در بخش تامین منابع مالی و زیر ساخت‌های اجرایی حل کرده و نوع جدیدی از وقف به‌عنوان وقف فزاینده ارزش آفرین را ایجاد کند.در بخش‌های...