برچسب ها گزارش روزانه بورس

برچسب: گزارش روزانه بورس

گزارش ۲ شهریور ۹۸ بورس

ناظر اقتصاد: در پایان معاملات 2 شهریور 98 بورس ، شاخص‌کل ‌بورس با افزایش 3859 واحدی به 269,986 واحد رسید. ارزش‌‌‌ معاملات‌ در بورس‌ 14,092 میلیارد ریال (577 میلیارد ریال مربوط به معاملات بلوکی) و در فرابورس 9,238میلیارد ریال (تقریبا 1343 میلیارد ریال معامله اوراق صکوک و بلوکی) بوده است. مجموع کل معاملات خرد در بازار بورس ‌و فرابورس معادل 21,410 میلیارد ریال بوده است. شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز شنبه 2 شهریور 98 بورس با افزایش 3 هزار و 859 واحد رکورد شکنی کرده و به رقم بی‌نظیر 269 هزار و 986 واحد رسید....

گزارش روزانه ۲۸ مرداد ۹۸ بورس

ناظر اقتصاد: در پایان معاملات 28 مرداد 98 بورس ، شاخص‌کل ‌بورس با افزایش 1949 واحدی به 262,941 واحد رسید. ارزش‌‌‌ معاملات‌ در بورس‌ 10,676 میلیارد ریال (284 میلیارد ریال مربوط به معاملات بلوکی) و در فرابورس 15,327میلیارد ریال (تقریبا 1582 میلیارد ریال معامله اوراق صکوک و بلوکی) بوده است. مجموع کل معاملات خرد در بازار بورس ‌و فرابورس معادل 24,137 میلیارد ریال بوده است. شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات 28 مرداد 98 بورس ، با 1949 واحد افزایش همراه شد و به رقم 262 هزار و 941 واحد رسید. شاخص کل با معیار هم‌وزن 1145...

گزارش روزانه ۲۷ مرداد ۹۸ بورس

ناظر اقتصاد: در پایان معاملات 27 مرداد 98 بورس ، شاخص‌کل ‌بورس با کاهش 413 واحدی به 260,992 واحد رسید. ارزش‌‌‌ معاملات‌ در بورس‌ 21,387 میلیارد ریال (9928 میلیارد ریال مربوط به معاملات بلوکی) و در فرابورس 10,986میلیارد ریال (تقریبا 3884 میلیارد ریال معامله اوراق صکوک و بلوکی) بوده است. مجموع کل معاملات خرد در بازار بورس ‌و فرابورس معادل 18,561 میلیارد ریال بوده است. شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات 27 مرداد 98 بورس ، بعد از رکورد شکنی کوچک در روز گذشته امروز با 413 واحد کاهش همراه شد و به رقم 260 هزار و...

گزارش روزانه ۲۳ مرداد ۹۸ بورس

ناظر اقتصاد: در پایان معاملات امروز 23 مرداد 98 بورس ، شاخص‌کل ‌بورس با افزایش 4294 واحدی به 261,391 واحد رسید. ارزش‌‌‌ معاملات‌ در بورس‌ 11,101 میلیارد ریال (407 میلیارد ریال مربوط به معاملات بلوکی) و در فرابورس 11,511 میلیارد ریال (تقریبا 2127 میلیارد ریال معامله اوراق صکوک و بلوکی) بوده است. مجموع کل معاملات خرد در بازار بورس ‌و فرابورس معادل 20,078 میلیارد ریال بوده است. شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز چهارشنبه 23 مرداد 98 بورس در یک رکوردشکنی با 4294 واحد رشد به رقم 261 هزار و 391 واحد رسید. شاخص کل 23 مرداد...

گزارش روزانه ۲۲ مرداد ۹۸ بورس

ناظر اقتصاد: در پایان معاملات امروز 22 مرداد 98 بورس ، شاخص‌کل ‌بورس با افزایش 1221 واحدی به 257,097 واحد رسید. ارزش‌‌‌ معاملات‌ در بورس‌ 10,896 میلیارد ریال (1297 میلیارد ریال مربوط به معاملات بلوکی) و در فرابورس 11,543 میلیارد ریال (تقریبا 2906 میلیارد ریال معامله اوراق صکوک و بلوکی) بوده است. مجموع کل معاملات خرد در بازار بورس ‌و فرابورس معادل 18,236 میلیارد ریال بوده است. شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز سه‌شنبه 22 مرداد 98 بورس با افزایش 1221 واحد به رقم 257 هزار و 97 واحد رسید. شاخص کل 22 مرداد 98 بورس با...

گزارش ۲۰ مرداد ۹۸ بورس – تاثیر تنش‌ها بر ریسک‌گریزی سهامداران

ناظر اقتصاد: در پایان معاملات امروز یکشنبه 20 مرداد 98 بورس ، شاخص‌کل ‌بورس با افزایش 569 واحدی به 255,876 واحد رسید. ارزش‌‌‌ معاملات‌ در بورس‌ 9,168 میلیارد ریال و در فرابورس 9,212 میلیارد ریال (تقریبا 1487 میلیارد ریال معامله اوراق صکوک و بلوکی) بوده است. مجموع کل معاملات خرد در بازار بورس ‌و فرابورس معادل 16,893 میلیارد ریال بوده است. شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در 20 مرداد 98 بورس شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز یکشنبه 20 مرداد 98 بورس ،  569 واحد تقویت شده و به رقم 255 هزار و 876 واحد رسید....

گزارش ۱۹ مرداد ۹۸ بورس – روند تدریجی افت ارزش معاملات

ناظر اقتصاد: در پایان معاملات امروز شنبه 19 مرداد 98 بورس ، شاخص‌کل ‌بورس با افزایش 143 واحدی به 255,306 واحد رسید. ارزش‌‌‌ معاملات‌ در بورس‌ 9,687 میلیارد ریال (1392 میلیارد ریال مربوط به معاملات بلوکی) و در فرابورس 8,391 میلیارد ریال (تقریبا 1358 میلیارد ریال معامله اوراق صکوک و بلوکی) بوده است. مجموع کل معاملات خرد در بازار بورس ‌و فرابورس معادل 15,328 میلیارد ریال بوده است. شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز شنبه 19 مرداد 98 بورس ، با رشد 143 واحدی به رقم 255 هزار و 306 واحد...

گزارش ۱۶ مرداد ۹۸ بورس

ناظر اقتصاد: در پایان معاملات امروز چهارشنبه 16 مرداد 98 بورس ، شاخص‌کل ‌بورس با کاهش 348 واحدی به 255,163 واحد رسید. ارزش‌‌‌ معاملات‌ در بورس‌ 9,745 میلیارد ریال (197 میلیارد ریال مربوط به معاملات بلوکی) و در فرابورس 10,175 میلیارد ریال (تقریبا 1802 میلیارد ریال معامله اوراق صکوک و بلوکی) بوده است. مجموع کل معاملات خرد در بازار بورس ‌و فرابورس معادل 17,921 میلیارد ریال بوده است. شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز چهارشنبه 16 مرداد 98 بورس ، آخرین روز کاری هفته جاری 348 واحد عقب نشینی کرده و به رقم 255 هزار و...

گزارش ۱۵ مرداد ۹۸ بورس – تاثیر شعله ور شدن آتش...

ناظر اقتصاد: در پایان معاملات امروز سه‌شنبه 15 مرداد 98 بورس ، شاخص‌کل ‌بورس با کاهش 1186 واحدی به 255,512 واحد رسید. ارزش‌‌‌ معاملات‌ در بورس‌ 13,453 میلیارد ریال (2474 میلیارد ریال مربوط به معاملات بلوکی) و در فرابورس 9,667 میلیارد ریال (تقریبا 1701 میلیارد ریال معامله اوراق صکوک و بلوکی) بوده است. مجموع کل معاملات خرد در بازار بورس ‌و فرابورس معادل 18,945 میلیارد ریال بوده است. شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز سه‌شنبه 15 مرداد 98 بورس ، با کاهش هزار و 186 واحدی روبرو شد و به رقم 255 هزار و 512 واحد...

گزارش روزانه ۱۴ مرداد ۹۸ بورس – رشد قابل توجه گروه...

ناظر اقتصاد: در پایان معاملات امروز دوشنبه 14 مرداد 98 بورس ، شاخص‌کل ‌بورس با افزایش 1168 واحدی به 256,698 واحد رسید. ارزش‌‌‌ معاملات‌ در بورس‌ 10,695 میلیارد ریال (1478 میلیارد ریال مربوط به معاملات بلوکی) و در فرابورس 9,357 میلیارد ریال (تقریبا 2204 میلیارد ریال معامله اوراق صکوک و بلوکی) بوده است. مجموع کل معاملات خرد در بازار بورس ‌و فرابورس معادل 16,370 میلیارد ریال بوده است. شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز دوشنبه 14 مرداد 98 بورس ، 1168 واحد رشد کرده و به رقم 256 هزار و 698 واحد رسید. شاخص کل با...