برچسب ها گزارش هفتگی ارز

برچسب: گزارش هفتگی ارز

تحلیل روند نرخ ارز در هفته چهارم مرداد ۹۸

ناظر اقتصاد: در این مقاله به تحلیل روند نرخ ارز در هفته سوم مرداد 98 منتهی به 24 مرداد 98 پرداخته شده است. ارز دولتی در هفته سوم مرداد 98 روند قیمتی یوروی دولتی در این هفته نزولی بود. قیمت یورو در ابتدای هفته با 265 ریال افزایش نسبت به انتهای هفته پیش برابر 47347 ریال بود. در روز پنجشنبه قیمت یورو نسبت به ابتدای هفته 539 ریال کاهش داشته و برابر 46808 ریال بود. قیمت دلار دولتی در این هفته ثابت بوده و برابر 42000 ریال بود. نسبت قیمت جهانی دلار به یورو در این هفته برابر 0.89 از شنبه تا چهارشنبه...

تحلیل روند نرخ ارز در هفته سوم مرداد ۹۸

ناظر اقتصاد: در این مقاله به تحلیل روند نرخ ارز در هفته سوم مرداد 98 منتهی به 17 مرداد 98 پرداخته شده است. ارز دولتی در هفته سوم مرداد 98 روند قیمتی یوروی دولتی در این هفته صعودی بود. قیمت یورو در ابتدای هفته با 267 ریال افزایش نسبت به انتهای هفته پیش برابر 46670 ریال بود. در روز پنجشنبه قیمت یورو نسبت به ابتدای هفته 412 ریال افزایش داشته و برابر 47082 ریال بود. قیمت دلار دولتی در این هفته ثابت بوده و برابر 42000 ریال بود. نسبت قیمت جهانی دلار به یورو در روزهای شنبه و یکشنبه برابر 0.90 و پس...

تحلیل روند نرخ ارز در هفته دوم مرداد ۹۸

ناظر اقتصاد: در این گزارش به تحلیل روند نرخ ارز در هفته دوم مرداد 98 پرداخته شده است. ارز دولتی در هفته دوم مرداد 98 روند قیمتی یوروی دولتی در این هفته نزولی بود. قیمت یورو در روز شنبه با یک ریال کاهش نسبت به انتهای هفته گذشته برابر 46768 ریال بود. در روز پنجشنبه قیمت یورو نسبت به ابتدای هفته 365 ریال کاهش داشته و برابر 46403 ریال بود. قیمت دلار دولتی در این هفته ثابت بوده و برابر 42000 ریال بود. نسبت قیمت جهانی دلار به یورو در این هفته برابر 0.89 از ابتدای هفته تا سه شنبه و 0.90 در...

تحلیل روند نرخ ارز در هفته اول مرداد ۹۸

در این مقاله به تحلیل روند نرخ ارز در هفته اول مرداد 98 پرداخته شده است. ارز دولتی در هفته اول مرداد 98 روند قیمتی یوروی دولتی در این هفته نزولی بود. قیمت یورو در ابتدای هفته با 92 ریال افزایش نسبت به انتهای هفته گذشته برابر 47303 ریال تعیین شد. در روز پنجشنبه قیمت یورو نسبت به ابتدای هفته 534 ریال کاهش یافته و برابر 46769 ریال تعیین شد. دلار دولتی نیز همانند گذشته در این هفته برابر 42000 ریال تعیین شد. نسبت قیمت جهانی دلار به یورو در این هفته برابر 0.89 بود. این نسبت در قیمت گذاری بانک مرکزی...

تحلیل روند نرخ ارز در هفته سوم تیر ۹۸

ناظر اقتصاد: در این مقاله به تحلیل روند نرخ ارز در هفته سوم تیر 98 پرداخته شده است. ارز دولتی در هفته سوم تیر 98 روند قیمتی یوروی دولتی در هفته سوم تیر 98 صعودی بود. قیمت یورو در ابتدای هفته با 232 ریال کاهش نسبت به انتهای هفته پیش برابر 47168 ریال بود. در روز پنجشنبه قیمت یوروی دولتی نسبت به ابتدای هفته 192 ریال افزایش داشته و برابر 47360 ریال بود. قیمت دلار دولتی در این هفته ثابت بوده و برابر 42000 ریال بود. نسبت قیمت جهانی دلار به یورو در این هفته تا روز سه شنبه برابر 0.89 و...

تحلیل روند نرخ ارز در هفته دوم تیر ۹۸

ناظر اقتصاد: در این مقاله به تحلیل روند نرخ ارز در هفته دوم تیر 98 پرداخته شده است. ارز دولتی در هفته دوم تیر 98 روند قیمتی یوروی دولتی در هفته آخر خرداد 98 نزولی بود. قیمت یورو در ابتدای هفته با 36 ریال افزایش نسبت به انتهای هفته پیش برابر 47754 ریال بود. در روز پنجشنبه قیمت یورو نسبت به ابتدای هفته 354 ریال کاهش داشته و برابر 47400 ریال بود. قیمت دلار دولتی در این هفته ثابت بوده برابر 42000 ریال بود. نسبت قیمت جهانی دلار به یورو در این هفته از روز دوشنبه برابر 0.88 بود. در قیمتگذاری بانک...

تحلیل روند نرخ ارز در هفته اول تیر ۹۸

ناظر اقتصاد: در این مقاله به تحلیل روند نرخ ارز در هفته اول تیر 98 پرداخته شده است. ارز دولتی در هفته اول تیر 98 روند قیمتی یوروی دولتی در هفته اول تیر 98 نزولی بود. قیمت یورو در ابتدای هفته با 416 ریال افزایش نسبت به انتهای هفته گذشته برابر 47752 ریال بود. در انتهای هفته قیمت یوروی دولتی نسبت به ابتدای هفته 34 ریال کاهش داشته و برابر 47718 ریال بود. قیمت دلار دولتی در این هفته ثابت بوده و برابر 42000 ریال بود. نسبت قیمت جهانی دلار به یورو در این هفته برابر 0.87 بود. در قیمتگذاری بانک مرکزی...

تحلیل روند نرخ ارز در هفته آخر خرداد ۹۸

ناظر اقتصاد: در این مقاله به تحلیل روند نرخ ارز در هفته آخر خرداد 98 پرداخته شده است. ارز دولتی در هفته آخر خرداد 98 روند قیمتی یوروی دولتی در هفته آخر خرداد 98 صعودی بود. قیمت یورو در ابتدای هفته 304 ریال نسبت به انتهای هفته پیش کاهش داشته و برابر 47125 ریال بود. در روز پنجشنبه قیمت یوروی دولتی نسبت به ابتدای هفته 211 ریال افزایش قیمت داشته و برابر 47336 ریال بود. قیمت دلار دولتی در هفته آخر خرداد 98 ثابت بوده و برابر 42000 ریال بود. نسبت جهانی قیمت دلار به یورو در هفته آخر خرداد 98 به...

تحلیل روند نرخ ارز در هفته سوم خرداد ۹۸

ارز دولتی در هفته سوم خرداد 98 ناظر اقتصاد: ارز در هفته سوم خرداد 98 - روند قیمتی یوروی دولتی در هفته سوم خرداد 98 نزولی بود. قیمت یورو در ابتدای هفته با 651 ریال افزایش نسبت به انتهای هفته گذشته برابر 47628 ریال بود. در روز پنجشنبه قیمت یوروی دولتی نسبت به ابتدای هفته 199 ریال کاهش داشته و برابر 47429 ریال قیمتگذاری شد. قیمت دلار دولتی ثابت بوده و برابر 42000 ریال بود. نسبت قیمت جهانی دلار به یورو در هفته سوم خرداد 98 برابر 0.88 تا روز پنجشنبه بود. این نسبت در قیمت‌گذاری بانک مرکزی برابر 0.88 بود....

تحلیل روند نرخ ارز در هفته دوم خرداد ۹۸

ارز دولتی در هفته دوم خرداد 98 ناظر اقتصاد: روند قیمتی یوروی دولتی در هفته دوم خرداد 98 نزولی بود. قیمت یورو در ابتدای هفته با 242 ریال افزایش نسبت به انتهای هفته پیش برابر 47023 ریال بود. در روز دوشنبه قیمت یورو نسبت به شنبه 46 ریال کاهش داشته و برابر 46977 ریال بود. قیمت دلار دولتی ثابت بوده و برابر 42000 ریال بود. نسبت قیمت جهانی دلار به یورو در این هفته تا روز چهارشنبه برابر 0.89 بود. در روز پنجشنبه این نسبت به کانال 0.88 سقوط کرد. در قیمت‌گذاری بانک مرکزی این نسبت برابر 0.89 بود. در بازار...