برچسب ها گزارش هفتگی ارز

برچسب: گزارش هفتگی ارز

تحلیل روند نرخ ارز در هفته سوم خرداد ۹۸

ارز دولتی در هفته سوم خرداد 98 ناظر اقتصاد: ارز در هفته سوم خرداد 98 - روند قیمتی یوروی دولتی در هفته سوم خرداد 98 نزولی بود. قیمت یورو در ابتدای هفته با 651 ریال افزایش نسبت به انتهای هفته گذشته برابر 47628 ریال بود. در روز پنجشنبه قیمت یوروی دولتی نسبت به ابتدای هفته 199 ریال کاهش داشته و برابر 47429 ریال قیمتگذاری شد. قیمت دلار دولتی ثابت بوده و برابر 42000 ریال بود. نسبت قیمت جهانی دلار به یورو در هفته سوم خرداد 98 برابر 0.88 تا روز پنجشنبه بود. این نسبت در قیمت‌گذاری بانک مرکزی برابر 0.88 بود....

تحلیل روند نرخ ارز در هفته دوم خرداد ۹۸

ارز دولتی در هفته دوم خرداد 98 ناظر اقتصاد: روند قیمتی یوروی دولتی در هفته دوم خرداد 98 نزولی بود. قیمت یورو در ابتدای هفته با 242 ریال افزایش نسبت به انتهای هفته پیش برابر 47023 ریال بود. در روز دوشنبه قیمت یورو نسبت به شنبه 46 ریال کاهش داشته و برابر 46977 ریال بود. قیمت دلار دولتی ثابت بوده و برابر 42000 ریال بود. نسبت قیمت جهانی دلار به یورو در این هفته تا روز چهارشنبه برابر 0.89 بود. در روز پنجشنبه این نسبت به کانال 0.88 سقوط کرد. در قیمت‌گذاری بانک مرکزی این نسبت برابر 0.89 بود. در بازار...

تحلیل روند نرخ ارز در هفته اول خرداد ۹۸

ارز دولتی در هفته اول خرداد 98 ناظر اقتصاد: روند قیمتی یوروی دولتی در هفته اول خرداد 98 نزولی بود. قیمت یورو در ابتدای هفته با 230 ریال افزایش نسبت به انتهای هفته پیش برابر 47063 ریال بود. در روز پنجشنبه قیمت یوروی دولتی با 282 ریال کاهش نسبت به ابتدای هفته برابر 46781 ریال بود. قیمت دلار دولتی در این هفته ثابت بوده و برابر 42000 ریال بود. نسبت قیمت جهانی دلار به یورو در این هفته برابر 0.89 بود. در قیمتگذاری بانک مرکزی این نسبت برابر 0.89 بود. در بازار آزاد این نسبت برابر 0.88 در ابتدای هفته، 0.87...

تحلیل روند نرخ ارز در هفته آخر اردیبهشت ۹۸

ارز دولتی در هفته آخر اردیبهشت 98 ناظر اقتصاد: روند قیمتی یوروی دولتی در هفته آخر اردیبهشت 98 نزولی بود. قیمت یورو در ابتدای هفته با 150 ریال کاهش نسبت به انتهای هفته پیش برابر 46923 ریال بود. در روز پنجشنبه قیمت یوروی دولتی نسبت به ابتدای هفته 90 ریال کاهش داشته و برابر 46833 ریال تعیین شد. قیمت دلار دولتی در این هفته ثابت بوده و برابر 42000 ریال تعیین شد. اخبار مربوط به بازار متشکل ارزی گمانه زنی هایی را در مورد حذف انواع ارز از جمله ارز دولتی 4200 تومانی به وجود آورده است. با توجه به نزدیک...

تحلیل روند نرخ ارز در هفته چهارم اردیبهشت ۹۸

ارز دولتی در هفته چهارم اردیبهشت 98 ناظر اقتصاد: روند قیمتی یوروی دولتی در هفته چهارم اردیبهشت 98 نزولی بود. قیمت یوروی دولتی در ابتدای هفته با 174 ریال افزایش نسبت به انتهای هفته گذشته برابر 47176 ریال بود. در روز پنجشنبه قیمت یورو نسبت به ابتدای هفته 103 ریال کاهش یافته و برابر 47073 ریال تعیین شد. قیمت دلار دولتی در این هفته ثابت بوده و برابر 42000 ریال تعیین شد. نسبت قیمت جهانی دلار به یورو در هفته چهارم اردیبهشت 98 برابر 0.89 بود. در قیمتگذاری بانک مرکزی این نسبت برابر نسبت جهانی؛ 0.89 بود. در بازار آزاد این...

تحلیل روند نرخ ارز در هفته سوم اردیبهشت ۹۸

ارز دولتی در هفته سوم اردیبهشت 98 روند قیمتی یوروی دولتی در هفته سوم اردیبهشت 98 صعودی بود. قیمت یورو در ابتدای هفته با 85 ریال کاهش نسبت به انتهای هفته گذشته 46985 ریال تعیین شد. در روز پنجشنبه قیمت یوروی دولتی نسبت به ابتدای هفته 17 ریال افزایش داشته و برابر 47002 ریال تعیین شد. قیمت دلار دولتی در این هفته ثابت بوده و برابر 42000 ریال بود. نسبت قیمت جهانی دلار به یورو در این هفته برابر 0.89 بود. در قیمتگذاری بانک مرکزی این نسبت برابر 0.89 بود. در بازار آزاد این نسبت در برخی روزها برابر 0.88 و...

تحلیل روند نرخ ارز در هفته دوم اردیبهشت ۹۸

ارز دولتی در هفته دوم اردیبهشت 98 ناظر اقتصاد: روند قیمتی یوروی دولتی در هفته دوم اردیبهشت 98 صعودی بود. قیمت یورو در ابتدای هفته با 19 ریال افزایش نسبت به انتهای هفته پیش برابر 46880 ریال بود. در روز پنجشنبه قیمت یوروی دولتی نسبت به ابتدای هفته 190 ریال افزایش قیمت داشته و برابر 47070 ریال تعیین شد. قیمت دلار دولتی در این هفته ثابت بوده و برابر 42000 ریال بود. نسبت قیمت جهانی دلار به یورو در هفته دوم اردیبهشت 98 برابر 0.89 بود. در قیمتگذاری بانک مرکزی این نسبت برابر 0.89 بود. در بازار آزاد این نسبت تا...

تحلیل روند نرخ ارز در هفته اول اردیبهشت ۹۸

ارز دولتی در هفته اول اردیبهشت 98 ناظر اقتصاد: روند قیمتی یوروی دولتی در هفته اول اردیبهشت 98 نزولی بود. قیمت یورو در ابتدای هفته با کاهش 205 ریالی نسبت به انتهای هفته گذشته برابر 47229 ریال تعیین شد. در روز پنجشنبه قیمت یوروی دولتی نسبت به ابتدای هفته 368 ریال کاهش داشته و برابر 46861 ریال بود. قیمت دلار دولتی در این هفته ثابت و برابر 42000 ریال بود. نسبت قیمت جهانی دلار به یورو در هفته اول اردیبهشت 98 تا روز دوشنبه برابر 0.88 و از روز سه شنبه برابر 0.89 بود. در قیمتگذاری بانک مرکزی این نسبت در...

تحلیل روند نرخ ارز در هفته سوم اسفند ۹۷

در این گزارش به بررسی و تحلیل روند نرخ ارز در هفته سوم اسفند 97 پرداخته شده است. نرخ ارز دولتی در هفته سوم اسفند 97 روند قیمتی یوروی دولتی در هفته سوم اسفند 97 نزولی بود. قیمت یورو در ابتدای هفته با 15 ریال کاهش نسبت به انتهای هفته پیش برابر 47765 ریال تعیین شد. در روز پنجشنبه قیمت یوروی دولتی نسبت به ابتدای هفته کاهش 283 ریالی داشته و برابر 47482 ریال تعیین شد. قیمت دلار دولتی در این هفته ثابت بوده و برابر 42000 ریال بود. نسبت قیمت جهانی دلار به یورو در هفته سوم اسفند 97 در ابتدای...

تحلیل روند نرخ ارز در هفته دوم اسفند ۹۷

نرخ ارز دولتی در هفته دوم اسفند ۹۷ روند قیمتی یوروی دولتی در هفته دوم اسفند ۹۷ صعودی بود. قیمت یورو در ابتدای هفته با 45 ریال کاهش نسبت به انتهای هفته پیش برابر 47622 ریال تعیین شد. در روز پنجشنبه قیمت یوروی دولتی نسبت به ابتدای هفته 158 ریال افزایش داشته و برابر 47780 ریال تعیین شد. قیمت دلار دولتی در هفته دوم اسفند ۹۷ ثابت بوده و برابر 42000 ریال بود. نسبت قیمت جهانی دلار به یورو در ابتدای هفته تا روز دوشنبه برابر 0.88 و از روز سه شنبه برابر 0.87 بود. در قیمتگذاری بانک مرکزی این نسبت...