برچسب ها گزارش هفتگی ارز

برچسب: گزارش هفتگی ارز

تحلیل بازار ارز در هفته آخر آبان ۹۸

ارز دولتی در هفته آخر آبان 98 روند قیمتی یوروی دولتی در این هفته نزولی بود. قیمت یورو در ابتدای هفته با 218 ریال افزایش نسبت به انتهای هفته پیش برابر 46430 ریال بود. در روز پنجشنبه قیمت یورو نسبت به ابتدای هفته 86 ریال دیگر نیز افزایش یافت و برابر 46516 ریال شد. قیمت دلار دولتی در این هفته ثابت بوده و برابر 42000 ریال بود. نسبت قیمت جهانی دلار به یورو در این هفته برابر 0.90 بود. در قیمت گذاری بانک مرکزی این نسبت برابر 0.90 در ابتدا و انتهای هفته بود. در بازار آزاد این نسبت در تمام ایام...

تحلیل بازار ارز در هفته سوم آبان ۹۸

ارز دولتی در هفته سوم آبان 98 • ارز در هفته سوم آبان 98 : روند قیمتی یوروی دولتی در این هفته نزولی بود. قیمت یورو در ابتدای هفته با 623 ریال کاهش نسبت به انتهای هفته پیش برابر 46281 ریال بود. در روز پنجشنبه قیمت یورو نسبت به ابتدای هفته 65 ریال دیگر نیز کاهش یافت و برابر 46216 ریال شد. قیمت دلار دولتی در این هفته ثابت بوده و برابر 42000 ریال بود. • نسبت قیمت جهانی دلار به یورو در این هفته برابر 0.90 بود. در قیمتگذاری بانک مرکزی این نسبت برابر 0.90 در ابتدا و انتهای هفته...

تحلیل بازار ارز در هفته دوم آبان ۹۸

ارز دولتی در هفته دوم آبان 98 روند قیمتی یوروی دولتی در این هفته صعودی بود. ارز در هفته دوم آبان 98 و در ابتدای هفته قیمت یورو نسبت به انتهای هفته گذشته 238 ریال کاهش داشته و برابر 46537 ریال بود. در روز پنجشنبه قیمت یورو نسبت به ابتدای هفته 367 ریال افزایش داشته و برابر 46904 ریال تعیین شد. قیمت دلار دولتی در این هفته ثابت بوده و برابر 42000 ریال بود. نسبت قیمت جهانی دلار به یورو در این هفته تا روز دوشنبه برابر 0.90 و از روز سه شنبه برابر 0.89 بود. در قیمتگذاری بانک مرکزی این...

تحلیل بازار ارز در هفته اول آبان ۹۸

ارز دولتی روند قیمت گذاری یوروی دولتی در بازار ارز در هفته اول آبان 98 نزولی بود. قیمت یورو در روز یکشنبه با 396 ریال افزایش نسبت به انتهای هفته پیش برابر 46918 ریال بود. در روز پنجشنبه قیمت یورو نسبت به ابتدای هفته 143 ریال کاهش داشته و برابر 46775 ریال بود. قیمت دلار دولتی در این هفته ثابت بوده و برابر 42000 ریال بود. نسبت قیمت جهانی دلار به یورو در این هفته تا روز چهارشنبه برابر 0.89 و در روز پنجشنبه برابر 0.90 بود. در قیمتگذاری بانک مرکزی این نسبت برابر 0.89 در ابتدا و انتهای هفته بود....

تحلیل روند نرخ ارز در هفته آخر مهر ۹۸

ارز دولتی در هفته آخر مهر 98 ناظر اقتصاد: روند قیمتی یوروی دولتی در این هفته صعودی بود. قیمت یورو در ابتدای هفته با 236 ریال افزایش نسبت به انتهای هفته پیش برابر 46378 ریال بود. در روز پنجشنبه قیمت یورو نسبت به ابتدای هفته 144 ریال افزایش داشته و برابر 46522 ریال بود. قیمت دلار دولتی در این هفته ثابت و برابر 42000 ریال بود. نسبت قیمت جهانی دلار به یورو در این هفته تا روز چهارشنبه برابر 0.90 و در روز پنجشنبه برابر 0.89 بود. در قیمتگذاری بانک مرکزی این نسبت در ابتدا و انتهای هفته برابر 0.90 بود....

تحلیل روند نرخ ارز در هفته سوم مهر ۹۸

ارز دولتی در هفته سوم مهر 98 ناظر اقتصاد: روند ارز در هفته سوم مهر 98 برای قیمت یوروی دولتی در این هفته صعودی بود. قیمت یورو در ابتدای هفته با 92 ریال افزایش نسبت به انتهای هفته پیش برابر 46112 ریال بود. در روز پنجشنبه قیمت یوروی دولتی نسبت به ابتدای هفته 30 ریال افزایش داشته و برابر 46142 ریال تعیین شد. قیمت دلار دولتی در این هفته ثابت بوده و برابر 42000 ریال تعیین شد. نسبت قیمت جهانی دلار به یورو در این هفته برابر 0.91 تا روز چهارشنبه و 0.90 در روز پنجشنبه بود. در قیمتگذاری بانک مرکزی...

تحلیل روند نرخ ارز در هفته اول مهر ۹۸

ارز دولتی در هفته اول مهر 98 ناظر اقتصاد : روند ارز در هفته اول مهر 98 برای یوروی دولتی در این هفته نزولی بود. قیمت یورو در ابتدای هفته با 97 ریال کاهش نسبت به انتهای هفته پیش برابر 46254 ریال بود. در روز پنجشنبه قیمت یورو 208 ریال نسبت به ابتدای هفته کاهش داشته و برابر 46046 ریال بود. قیمت دلار دولتی در این هفته ثابت بوده و برابر 42000 ریال بود. در اخبار کشور زمزمه های حذف دلار 42000 ریالی شروع شده است، با توجه به رانت‌های پیش آمده توسط این دلار انتقادهای قابل توجهی به این...

تحلیل روند نرخ ارز در هفته آخر شهریور ۹۸

ارز دولتی در هفته آخر شهریور 98 ناظر اقتصاد: روند هفتگی قیمت یوروی دولتی در این هفته نزولی بود. قیمت یورو در ابتدای هفته با 259 ریال افزایش نسبت به انتهای هفته پیش برابر 46513 ریال بود. قیمت یوروی دولتی در روز پنجشنبه نسبت به ابتدای هفته 162 ریال کاهش داشته و برابر 46351 ریال تعیین شد. قیمت دلار دولتی در این هفته ثابت بوده و برابر 42000 ریال بود. نسبت قیمت جهانی دلار به یورو در این هفته برابر 0.9 بود. این نسبت در قیمتگذاری بانک مرکزی نیز برابر 0.9 است. در بازار آزاد این نسبت برابر 0.88 در روز یکشنبه،...

تحلیل روند نرخ ارز در هفته سوم شهریور ۹۸

ارز دولتی در هفته سوم شهریور 98 نرخ ارز در هفته سوم شهریور 98 : روند قیمتی یوروی دولتی در این هفته نزولی بود. قیمت یورو در ابتدای هفته نسبت به انتهای هفته پیش 270 ریال افزایش داشته و برابر 46589 ریال بود. در روز پنجشنبه قیمت تعیین شده برای یورو نسبت به ابتدای هفته 335 ریال کاهش داشته و برابر 46254 ریال بود. قیمت دلار دولتی در این هفته ثابت بوده و برابر 42000 ریال بود. نسبت قیمت جهانی دلار به یورو در این هفته برابر 0.90 بود. این نسبت در قیمتگذاری بانک مرکزی هم برابر 0.90 بود. در بازار...

تحلیل روند نرخ ارز در هفته دوم شهریور ۹۸

ارز دولتی در هفته منتهی به 14 شهریور 98 روند قیمتی یوروی دولتی در این هفته صعودی بود. قیمت یورو در ابتدای هفته با 327 ریال کاهش نسبت به انتهای هفته پیش برابر 46226 ریال بود. در روز پنجشنبه قیمت یورو نسبت به ابتدای هفته 93 ریال افزایش یافته و برابر 46319 ریال بود. قیمت دلار دولتی در این هفته ثابت بوده و برابر 42000 ریال بود. نسبت قیمت جهانی دلار به یورو در این هفته تا سه شنبه برابر 0.91 و دو روز انتهای هفته برابر 0.90 بود. در قیمتگذاری بانک مرکزی این نسبت برابر 0.90 در ابتدا و انتهای...