برچسب ها گزارش هفتگی ارز

برچسب: گزارش هفتگی ارز

تحلیل روند نرخ ارز در هفته سوم مهر ۹۸

ارز دولتی در هفته سوم مهر 98 ناظر اقتصاد: روند ارز در هفته سوم مهر 98 برای قیمت یوروی دولتی در این هفته صعودی بود. قیمت یورو در ابتدای هفته با 92 ریال افزایش نسبت به انتهای هفته پیش برابر 46112 ریال بود. در روز پنجشنبه قیمت یوروی دولتی نسبت به ابتدای هفته 30 ریال افزایش داشته و برابر 46142 ریال تعیین شد. قیمت دلار دولتی در این هفته ثابت بوده و برابر 42000 ریال تعیین شد. نسبت قیمت جهانی دلار به یورو در این هفته برابر 0.91 تا روز چهارشنبه و 0.90 در روز پنجشنبه بود. در قیمتگذاری بانک مرکزی...

تحلیل روند نرخ ارز در هفته اول مهر ۹۸

ارز دولتی در هفته اول مهر 98 ناظر اقتصاد : روند ارز در هفته اول مهر 98 برای یوروی دولتی در این هفته نزولی بود. قیمت یورو در ابتدای هفته با 97 ریال کاهش نسبت به انتهای هفته پیش برابر 46254 ریال بود. در روز پنجشنبه قیمت یورو 208 ریال نسبت به ابتدای هفته کاهش داشته و برابر 46046 ریال بود. قیمت دلار دولتی در این هفته ثابت بوده و برابر 42000 ریال بود. در اخبار کشور زمزمه های حذف دلار 42000 ریالی شروع شده است، با توجه به رانت‌های پیش آمده توسط این دلار انتقادهای قابل توجهی به این...

تحلیل روند نرخ ارز در هفته آخر شهریور ۹۸

ارز دولتی در هفته آخر شهریور 98 ناظر اقتصاد: روند هفتگی قیمت یوروی دولتی در این هفته نزولی بود. قیمت یورو در ابتدای هفته با 259 ریال افزایش نسبت به انتهای هفته پیش برابر 46513 ریال بود. قیمت یوروی دولتی در روز پنجشنبه نسبت به ابتدای هفته 162 ریال کاهش داشته و برابر 46351 ریال تعیین شد. قیمت دلار دولتی در این هفته ثابت بوده و برابر 42000 ریال بود. نسبت قیمت جهانی دلار به یورو در این هفته برابر 0.9 بود. این نسبت در قیمتگذاری بانک مرکزی نیز برابر 0.9 است. در بازار آزاد این نسبت برابر 0.88 در روز یکشنبه،...

تحلیل روند نرخ ارز در هفته سوم شهریور ۹۸

ارز دولتی در هفته سوم شهریور 98 نرخ ارز در هفته سوم شهریور 98 : روند قیمتی یوروی دولتی در این هفته نزولی بود. قیمت یورو در ابتدای هفته نسبت به انتهای هفته پیش 270 ریال افزایش داشته و برابر 46589 ریال بود. در روز پنجشنبه قیمت تعیین شده برای یورو نسبت به ابتدای هفته 335 ریال کاهش داشته و برابر 46254 ریال بود. قیمت دلار دولتی در این هفته ثابت بوده و برابر 42000 ریال بود. نسبت قیمت جهانی دلار به یورو در این هفته برابر 0.90 بود. این نسبت در قیمتگذاری بانک مرکزی هم برابر 0.90 بود. در بازار...

تحلیل روند نرخ ارز در هفته دوم شهریور ۹۸

ارز دولتی در هفته منتهی به 14 شهریور 98 روند قیمتی یوروی دولتی در این هفته صعودی بود. قیمت یورو در ابتدای هفته با 327 ریال کاهش نسبت به انتهای هفته پیش برابر 46226 ریال بود. در روز پنجشنبه قیمت یورو نسبت به ابتدای هفته 93 ریال افزایش یافته و برابر 46319 ریال بود. قیمت دلار دولتی در این هفته ثابت بوده و برابر 42000 ریال بود. نسبت قیمت جهانی دلار به یورو در این هفته تا سه شنبه برابر 0.91 و دو روز انتهای هفته برابر 0.90 بود. در قیمتگذاری بانک مرکزی این نسبت برابر 0.90 در ابتدا و انتهای...

تحلیل روند نرخ ارز در هفته آخر مرداد ۹۸

ارز دولتی در هفته آخر مرداد 98 روند قیمتی یوروی دولتی در هفته آخر مرداد 98 نزولی بود. قیمت یورو در ابتدای هفته با 174 ریال کاهش نسبت به انتهای هفته پیش برابر 46634 ریال بود. در روز پنجشنبه قیمت یورو نسبت به ابتدای هفته 74 ریال کاهش داشته و برابر 46560 ریال بود. قیمت دلار دولتی در این هفته ثابت بوده و برابر 42000 ریال بود. نسبت قیمت جهانی دلار به یورو در این هفته از شنبه تا پنجشنبه برابر 0.90 بود. در قیمتگذاری بانک مرکزی این نسبت برابر 0.90 بود. در بازار آزاد این نسبت برابر 0.89 در روز...

تحلیل روند نرخ ارز در هفته چهارم مرداد ۹۸

ناظر اقتصاد: در این مقاله به تحلیل روند نرخ ارز در هفته سوم مرداد 98 منتهی به 24 مرداد 98 پرداخته شده است. ارز دولتی در هفته سوم مرداد 98 روند قیمتی یوروی دولتی در این هفته نزولی بود. قیمت یورو در ابتدای هفته با 265 ریال افزایش نسبت به انتهای هفته پیش برابر 47347 ریال بود. در روز پنجشنبه قیمت یورو نسبت به ابتدای هفته 539 ریال کاهش داشته و برابر 46808 ریال بود. قیمت دلار دولتی در این هفته ثابت بوده و برابر 42000 ریال بود. نسبت قیمت جهانی دلار به یورو در این هفته برابر 0.89 از شنبه تا چهارشنبه...

تحلیل روند نرخ ارز در هفته سوم مرداد ۹۸

ناظر اقتصاد: در این مقاله به تحلیل روند نرخ ارز در هفته سوم مرداد 98 منتهی به 17 مرداد 98 پرداخته شده است. ارز دولتی در هفته سوم مرداد 98 روند قیمتی یوروی دولتی در این هفته صعودی بود. قیمت یورو در ابتدای هفته با 267 ریال افزایش نسبت به انتهای هفته پیش برابر 46670 ریال بود. در روز پنجشنبه قیمت یورو نسبت به ابتدای هفته 412 ریال افزایش داشته و برابر 47082 ریال بود. قیمت دلار دولتی در این هفته ثابت بوده و برابر 42000 ریال بود. نسبت قیمت جهانی دلار به یورو در روزهای شنبه و یکشنبه برابر 0.90 و پس...

تحلیل روند نرخ ارز در هفته دوم مرداد ۹۸

ناظر اقتصاد: در این گزارش به تحلیل روند نرخ ارز در هفته دوم مرداد 98 پرداخته شده است. ارز دولتی در هفته دوم مرداد 98 روند قیمتی یوروی دولتی در این هفته نزولی بود. قیمت یورو در روز شنبه با یک ریال کاهش نسبت به انتهای هفته گذشته برابر 46768 ریال بود. در روز پنجشنبه قیمت یورو نسبت به ابتدای هفته 365 ریال کاهش داشته و برابر 46403 ریال بود. قیمت دلار دولتی در این هفته ثابت بوده و برابر 42000 ریال بود. نسبت قیمت جهانی دلار به یورو در این هفته برابر 0.89 از ابتدای هفته تا سه شنبه و 0.90 در...

تحلیل روند نرخ ارز در هفته اول مرداد ۹۸

در این مقاله به تحلیل روند نرخ ارز در هفته اول مرداد 98 پرداخته شده است. ارز دولتی در هفته اول مرداد 98 روند قیمتی یوروی دولتی در این هفته نزولی بود. قیمت یورو در ابتدای هفته با 92 ریال افزایش نسبت به انتهای هفته گذشته برابر 47303 ریال تعیین شد. در روز پنجشنبه قیمت یورو نسبت به ابتدای هفته 534 ریال کاهش یافته و برابر 46769 ریال تعیین شد. دلار دولتی نیز همانند گذشته در این هفته برابر 42000 ریال تعیین شد. نسبت قیمت جهانی دلار به یورو در این هفته برابر 0.89 بود. این نسبت در قیمت گذاری بانک مرکزی...