برچسب ها گزارش هفتگی بورس

برچسب: گزارش هفتگی بورس

تحلیل بازار بورس در هفته سوم خرداد ۹۸

ناظر اقتصاد: در این گزارش به بررسی تحلیلی تحولات بازار بورس در هفته سوم خرداد 98 پرداخته شده است. جدول زیر نمای کلی بازار بورس در هفته سوم خرداد 98 را نشان می‌دهد. در پایان معاملات بازار بورس در هفته سوم خرداد 98، شاخص کل با 6369 واحد افزایش نسبت به هفته قبل، به رقم 233353 واحد رسید. شاخص بازار اول با 4468 واحد افزایش به رقم 172939 واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با 13715 واحد افزایش عدد 459671 واحد را تجربه کرد و به این ترتیب شاخص بازار اول 2.65 و شاخص بازار دوم با 3.08 درصد...

تحلیل بازار بورس در هفته دوم خرداد ۹۸

ناظر اقتصاد: در این گزارش به بررسی تحلیلی تحولات بازار بورس در هفته دوم خرداد 98 پرداخته شده است. جدول زیر نمای کلی بازار بورس در هفته دوم خرداد 98 را نشان می‌دهد. در پایان معاملات بازار بورس در هفته دوم خرداد 98، شاخص کل با 2507 واحد افزایش نسبت به هفته قبل، به رقم 226983واحد رسید. شاخص بازار اول با 785 واحد افزایش به رقم 168471 واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با 9891 واحد افزایش عدد 445956 واحد را تجربه کرد و به این ترتیب شاخص بازار اول 0.47 و شاخص بازار دوم با 2.27 درصد افزایش...

تحلیل بازار بورس در هفته اول خرداد ۹۸

ناظر اقتصاد: در پایان معاملات بازار بورس در هفته اول خرداد 98 ، شاخص کل با 9308 واحد افزایش نسبت به هفته قبل، به رقم 224477 واحد رسید. شاخص بازار اول با 6543 واحد افزایش به رقم 167686 واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با 20000 واحد افزایش عدد 436064 واحد را تجربه کرد و به این ترتیب شاخص بازار اول 4.06 و شاخص بازار دوم با 4.81 درصد افزایش نسبت به هفته قبل همراه شدند. در 5 روز کاری بازار بورس در هفته اول خرداد 98، ارزش کل معاملات اوراق بهادار به 49806 میلیارد ریال بالغ شد که...

تحلیل بازار بورس در هفته آخر اردیبهشت ۹۸

ناظر اقتصاد: در پایان معاملات بازار بورس در هفته آخر اردیبهشت 98، شاخص کل با 4151 واحد افزایش نسبت به هفته قبل، به رقم 215169 واحد رسید. شاخص بازار اول با 2770 واحد افزایش به رقم 161143 واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با 9609 واحد افزایش عدد 416064 واحد را تجربه کرد و به این ترتیب شاخص بازار اول 1.75 و شاخص بازار دوم با 2.36 درصد افزایش نسبت به هفته قبل همراه شدند. در 5 روز کاری بازار بورس در هفته آخر اردیبهشت 98، ارزش کل معاملات اوراق بهادار به 53012 میلیارد ریال بالغ شد که نسبت...

تحلیل بازار بورس در هفته چهارم اردیبهشت ۹۸

ناظر اقتصاد: در پایان معاملات بازار بورس در هفته چهارم اردیبهشت 98 ، شاخص کل با 326 واحد کاهش نسبت به هفته قبل، به رقم 211018 واحد رسید. شاخص بازار اول با 1238 واحد کاهش به رقم 158373 واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با 4025 واحد افزایش عدد 406455 واحد را تجربه کرد و به این ترتیب شاخص بازار اول 0.78 کاهش و شاخص بازار دوم با 1 درصد افزایش نسبت به هفته قبل همراه شدند. در 5 روز کاری بازار بورس در هفته چهارم اردیبهشت 98، ارزش کل معاملات اوراق بهادار به 59154 میلیارد ریال بالغ شد...

تحلیل بازار بورس در هفته سوم اردیبهشت ۹۸

ناظر اقتصاد: در پایان معاملات بازار بورس در هفته سوم اردیبهشت 98، شاخص کل با 8765 واحد کاهش نسبت به هفته قبل، به رقم 211344 واحد رسید. شاخص بازار اول با 5729 واحد کاهش به رقم 159611 واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با 20826 واحد کاهش عدد 402431 واحد را تجربه کرد و به این ترتیب شاخص بازار اول 3.47 و شاخص بازار دوم هر دو با 4.92 درصد کاهش نسبت به هفته قبل همراه شدند. در 5 روز کاری بازار بورس در هفته سوم اردیبهشت 98، ارزش کل معاملات اوراق بهادار به 77951 میلیارد ریال بالغ شد...

تحلیل بازار بورس در هفته دوم اردیبهشت ۹۸

ناظر اقتصاد: در پایان معاملات بازار بورس در هفته دوم اردیبهشت 98، شاخص کل با 16332 واحد افزایش نسبت به هفته قبل، به رقم 220109 واحد رسید. شاخص بازار اول با 12433 واحد افزایش به رقم 165340 واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با 30614 واحد افزایش عدد 423255 واحد را تجربه کرد و به این ترتیب شاخص بازار اول 8.13 و شاخص بازار دوم هر دو با 7.80 درصد افزایش نسبت به هفته قبل همراه شدند. در 5 روز کاری بازار بورس در هفته دوم اردیبهشت 98، ارزش کل معاملات اوراق بهادار به 76829 میلیارد ریال بالغ شد...

تحلیل بازار بورس در هفته اول اردیبهشت ۹۸

ناظر اقتصاد: در پایان معاملات بازار بورس در هفته اول اردیبهشت 98 ، شاخص کل با 3866 واحد افزایش نسبت به هفته قبل، به رقم 203777 واحد رسید. شاخص بازار اول با 2831 واحد افزایش به رقم 152907 واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با 7776 واحد افزایش عدد 392641 واحد را تجربه کرد و به این ترتیب شاخص بازار اول 1.89 و شاخص بازار دوم هر دو با 2.02 درصد افزایش نسبت به هفته قبل همراه شدند. در 4 روز کاری بازار بورس در هفته اول اردیبهشت 98، ارزش کل معاملات اوراق بهادار به 49707 میلیارد ریال بالغ شد...

خلاصه تحلیل بازار بورس در هفته سوم اسفند ۹۷

ناظر اقتصاد: در پایان معاملات بازار بورس در هفته سوم اسفند ۹۷، شاخص کل با 2468 واحد کاهش نسبت به هفته قبل، به رقم 162827 واحد رسید. شاخص بازار اول با 2317 واحد کاهش به رقم 122213 واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با 2558 واحد کاهش عدد 316170 واحد را تجربه کرد و به این ترتیب شاخص بازار اول 86 / 1 و شاخص بازار دوم هر دو با 81 / 0 درصد کاهش نسبت به هفته قبل همراه شدند. در 5 روز کاری بازار بورس در هفته سوم اسفند ۹۷، ارزش کل معاملات اوراق بهادار به 33101...

تحلیل بازار بورس در هفته دوم اسفند ۹۷

ناظر اقتصاد: در پایان معاملات بازار بورس در هفته دوم اسفند ۹۷، شاخص کل با 5805 واحد افزایش نسبت به هفته قبل، به رقم 165295 واحد رسید. شاخص بازار اول با 5084 واحد افزایش به رقم 124530 واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با 7747 واحد افزایش عدد 316170 واحد را تجربه کرد و به این ترتیب شاخص بازار اول 4.2689 و شاخص بازار دوم هر دو با 2.51 درصد افزایش نسبت به هفته قبل همراه شدند. در 5 روز کاری بازار بورس در هفته دوم اسفند ارزش کل معاملات اوراق بهادار به 35992 میلیارد ریال بالغ شد که...