برچسب ها گزارش هفتگی بورس

برچسب: گزارش هفتگی بورس

گزارش بازار بورس در هفته دوم آبان ۹۸

از ابتدای سال تا کنون درصد تغییر هفته منتهی به 8 آبان هفته منتهی به 14 آبان شرح % 70.9 % (1.4) 309,661 305,333 شاخص کل % 159.9 % 1.3 84,562 85,689 شاخص کل هم وزن 2,113,442 % 77.9 30,918 54,994 ارزش کل معاملات سهام و حق تقدم - میلیارد ریال 619,326 % 74.4 7,082 12,350 حجم سهام و حق تقدم معامله شده - میلیون سهم در پایان معاملات بورس در هفته دوم آبان 98 ، شاخص کل با 4328 واحد کاهش نسبت به هفته قبل، به رقم 305333 واحد رسید. شاخص کل هم وزن با 1127 واحد افزایش معادل 1.33 درصد  به رقم 85689  واحد را به نمایش گذاشت. شاخص بازار اول با 4031 واحد کاهش به رقم 221462 واحد بالغ گردید و...

تحلیل بازار بورس در هفته دوم آبان ۹۸

از ابتدای سال تا کنون درصد تغییر هفته منتهی به 1 آبان هفته منتهی به 8 آبان شرح % 73.3 % 1.2 305,808 309,661 شاخص کل % 156.5 % 4.6 80,824 84,562 شاخص کل هم وزن 2,058,448 % (40) 51,525 30,918 ارزش کل معاملات سهام و حق تقدم - میلیارد ریال 606,976 % (41) 12,017 7,082 حجم سهام و حق تقدم معامله شده - میلیون سهم در پایان معاملات بورس در هفته دوم آبان 98 ، شاخص کل با 3853 واحد افزایش نسبت به هفته قبل، به رقم 309661 واحد رسید. شاخص کل هم وزن با 3737 واحد افزایش معادل 4.62  درصد به رقم 84562  واحد را به نمایش گذاشت. شاخص بازار اول با 2618 واحد افزایش به رقم 225875 واحد بالغ گردید و...

تحلیل بازار بورس در هفته اول آبان ۹۸

ناظر اقتصاد: شاخص کل هم وزن بورس در هفته اول آبان 98 با 3824 واحد کاهش معادل 4.52 درصد به رقم 80824 واحد را به نمایش گذاشت. شاخص بازار اول با 2230 واحد کاهش به رقم 222875 واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با 10277 واحد کاهش عدد 619123 واحد را تجربه کرد و به این ترتیب شاخص بازار اول 0.99 درصد کاهش و شاخص بازار دوم با 1.63 درصد کاهش نسبت به هفته قبل همراه شدند. در 5 روز کاری این هفته، ارزش کل معاملات اوراق بهادار به 51525 میلیارد ریال بالغ شد که نسبت به هفته...

تحلیل بورس در هفته چهارم مهر ۹۸

ناظر اقتصاد: در پایان معاملات بورس در هفته چهارم مهر 98 ، شاخص کل با 3402 واحد کاهش نسبت به هفته قبل، به رقم 309647 واحد رسید. شاخص کل هم وزن با 6638 واحد کاهش معادل 7.29 درصد به رقم 84663 واحد را به نمایش گذاشت. از ابتدای سال تا کنون درصد تغییر هفته منتهی به 17 مهر هفته منتهی به 24 مهر شرح % 73.3 % (1.1) 313,049 309,647 شاخص کل % 156.8 % (7.3) 91,300 84,663 شاخص کل هم وزن 1,976,005 % (30.5) 108,932 75,752 ارزش کل معاملات سهام و حق تقدم - میلیارد ریال 587,876 % (35.6) 25,630 16,496 حجم سهام و حق تقدم معامله شده - میلیون سهم شاخص بازار اول بورس در هفته چهارم مهر 98 با 1128 واحد کاهش...

گزارش بورس در هفته سوم مهر ۹۸

ناظر اقتصاد : بورس در هفته سوم مهر 98 بیانگر این بود که شاخص کل با 13068 واحد کاهش نسبت به هفته قبل، به رقم 313049 واحد رسید. شاخص کل هم وزن با 5108 واحد کاهش معادل 5.30 درصد به رقم 91300  واحد را به نمایش گذاشت. خلاصه تحلیل بازار بورس (هفته منتهی به 17 مهر ماه) از ابتدای سال تا کنون درصد تغییر هفته منتهی به 10 مهر هفته منتهی به 17 مهر شرح % 75.2 % (4.1) 326,117 313,049 شاخص کل % 176.9 % (5.3) 96,408 91,300 شاخص کل هم وزن 1,900,253 % (22.6) 140,759 108,932 ارزش کل معاملات سهام و حق تقدم - میلیارد ریال 571,380 % (26.9) 35,053 25,630 حجم سهام و حق تقدم معامله شده - میلیون سهم شاخص بازار اول...

گرازش بورس در هفته اول مهر ۹۸

ناظر اقتصاد : در پایان معاملات بورس در هفته اول مهر 98 ، شاخص کل با 20243 واحد افزایش نسبت به هفته قبل، به رقم 314409 واحد رسید. شاخص کل هم وزن با 7303 واحد افزایش معادل 8.67 درصد به رقم 91551 واحد را به نمایش گذاشت. شاخص بازار اول با 14441 واحد افزایش به رقم 228665 واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با 42381 واحد افزایش عدد 638651 واحد را تجربه کرد و به این ترتیب شاخص بازار اول 6.74 درصد افزایش و شاخص بازار دوم با 7.11 درصد افزایش نسبت به هفته قبل همراه شدند. در 5 روز...

گزارش بورس در هفته آخر شهریور ۹۸

ناظر اقتصاد : در پایان معاملات بورس در هفته آخر شهریور 98 ، شاخص کل با 5764 واحد کاهش نسبت به هفته قبل، به رقم 294167 واحد رسید. شاخص کل هم وزن با 748 واحد افزایش معادل 0.90 درصد  به رقم 84247 واحد را به نمایش گذاشت. شاخص بازار اول بورس در هفته آخر شهریور 98 شاخص بازار اول با 4124 واحد کاهش به رقم 214225 واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با 12013 واحد کاهش عدد 596270 واحد را تجربه کرد و به این ترتیب شاخص بازار اول 1.89 درصد کاهش و شاخص بازار دوم با 1.97 درصد کاهش...

گزارش بورس در هفته سوم شهریور ۹۸

ناظر اقتصاد: در پایان معاملات بورس در هفته سوم شهریور 98 ، شاخص کل با 9752 واحد افزایش نسبت به هفته قبل، به رقم 299931 واحد رسید. شاخص کل هم وزن با 4296 واحد افزایش معادل 5.42 درصد  به رقم 83500  واحد را به نمایش گذاشت. خلاصه تحلیل بازار بورس در گزارش 20 شهریور 98 بورس از ابتدای سال تا کنون درصد تغییر هفته منتهی به 13 شهریور هفته منتهی به 20 شهریور شرح % 68 % 3.4 290,178 299,931 شاخص کل % 145.6 % 5.4 79,204 83,500 شاخص کل هم وزن 1,426,653 % (36) 80,564 51,741 ارزش کل معاملات سهام و حق تقدم - میلیارد ریال 447,701 % (38) 19,428 12,027 حجم سهام و حق تقدم معامله شده - میلیون سهم شاخص بازار اول با...

گزارش بورس در هفته دوم شهریور ۹۸

شاخص کل بورس در هفته دوم شهریور 98 در پایان معاملات بورس در هفته دوم شهریور 98 ، شاخص کل با 11504 واحد افزایش نسبت به هفته قبل، به رقم 290178 واحد رسید. شاخص کل هم وزن با 2289 واحد افزایش معادل 2.98 درصد  به رقم 79204 واحد را به نمایش گذاشت. شاخص بازار اول با 9289 واحد افزایش به رقم 211823 واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با 19227 واحد افزایش عدد 585930 واحد را تجربه کرد و به این ترتیب شاخص بازار اول 4.59 درصد افزایش و شاخص بازار دوم با 3.93 درصد افزایش نسبت به هفته قبل همراه...

تحلیل بازار بورس در هفته آخر مرداد ۹۸

ناظر اقتصاد: در پایان معاملات بازار بورس در هفته آخر مرداد 98 ، شاخص کل با 4736 واحد افزایش نسبت به هفته قبل، به رقم 266127 واحد رسید. شاخص کل هم وزن با 3853 واحد افزایش معادل 5.64 درصد به رقم 72125 واحد را به نمایش گذاشت. شاخص بازار اول با 3141 واحد افزایش به رقم 193368 واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با 10966 واحد افزایش عدد 541406 واحد را تجربه کرد و به این ترتیب شاخص بازار اول 1.65 درصد کاهش و شاخص بازار دوم با 2.07 درصد افزایش نسبت به هفته قبل همراه شدند. از ابتدای...