برچسب ها یورو

برچسب: یورو

تحلیل روند هفتگی نرخ ارز (۸ تا ۱۳ مهر)

ارز دولتی • روند قیمتی دلار مبادلاتی در این هفته صعودی بود. قیمت دلار در ابتدای هفته (دوشنبه) با 29 ریال افزایش نسبت به پنجشنبه هفته گذشته داشت و برابر 33834 ریال بود. در روز پنجشنبه قیمت دلار مبادلاتی 68 ریال افزایش قیمت نسبت به ابتدای هفته داشته و برابر 34002 ریال اعلام گردید. اختلاف قیمت دلار مبادلاتی و دلار در بازار آزاد در روز پنجشنبه برابر 5428 ریال بود. این تفاوت قیمت نسبت به هفته گذشته 93 ریال تشدید شده است. • روند قیمتی یوروی مبادلاتی در این هفته صعودی بود. قیمت یورو در ابتدای هفته با 171 ریال کاهش...

تحلیل روند هفتگی نرخ ارز (۱ تا ۶ مهر)

ارز دولتی • روند قیمتی دلار مبادلاتی در این هفته صعودی بود. قیمت دلار مبادلاتی در ابتدای هفته با 35 ریال افزایش نسبت به پنجشنبه گذشته برابر 33605 ریال بود. در روز پنجشنبه قیمت این ارز 200 ریال نسبت به ابتدای هفته افزایش داشته و برابر 33805 ریال اعلام شد. در روز پنجشنبه اختلاف قیمت دلار مبادلاتی و دلار در بازار آزاد برابر 5335 ریال بود که نسبت به هفته گذشته این اختلاف قیمت 35 ریال بهبود یافته است. • روند قیمتی یوروی مبادلاتی در این هفته نزولی بود. قیمت یوروی مبادلاتی در ابتدای هفته با 257ریال افزایش نسبت به پنجشنبه...

تحلیل روند هفتگی نرخ ارز (۱۸ تا ۲۳ شهریور)

ارز دولتی • روند قیمتی دلار مبادلاتی در این هفته صعودی بود. قیمت دلار مبادلاتی در ابتدای هفته نسبت به پنجشنبه قبل 10 ریال کاهش داشته و برابر 33320 ریال بود. در روز پنجشنبه قیمت دلار مبادلاتی نسبت به ابتدای هفته 140 ریال افزایش داشته و برابر 33460 ریال بود. در روز پنجشنبه اختلاف قیمت دلار مبادلاتی و دلار در بازار آزاد برابر 5610 ریال بود، این تفاوت قیمت نسبت به هفته قبل 90ریال کاهش داشته است. • روند قیمتی یوروی مبادلاتی در این هفته نوسانی و نزولی بود. قیمت یوروی مبادلاتی در ابتدای هفته با 359 ریال افزایش نسبت به...

تحلیل روند هفتگی نرخ ارز (۱۱ تا ۱۶ شهریور)

ارز دولتی • روند قیمتی دلار مبادلاتی در طی این هفته صعودی بود. قیمت دلار مبادلاتی در ابتدای هفته با 86ریال افزایش نسبت به انتهای هفته پیش برابر 33246 ریال بود. در روز پنجشنبه قیمت دلار مبادلاتی نسبت به ابتدای هفته 84 ریال افزایش قیمت داشته و برابر 33330 ریال اعلام شد. در روز پنجشنبه اختلاف قیمت دلار مبادلاتی و دلار در بازار آزاد برابر 5700 ریال بود. این اختلاف قیمت نسبت به هفته قبل 110 ریال افزایش یافته است. • روند قیمتی یوروی مبادلاتی در این هفته صعودی بود. قیمت یوروی مبادلاتی در ابتدای هفته با 261 ریال کاهش نسبت...

تحلیل روند هفتگی نرخ ارز (۴ تا ۹ شهریور)

ارز دولتی • روند قیمتی دلار مبادلاتی در این هفته صعودی بود. قیمت دلار در ابتدای هفته با 15 ریال افزایش نسبت به پنجشنبه هفته گذشته به 33090 ریال رسید. در روز پنجشنبه قیمت دلار نسبت به ابتدای هفته 70 ریال افزایش داشت و به 33160 ریال رسید. در روز پنجشنبه اختلاف قیمت دلار مبادلاتی و دلار در بازار آزاد برابر 5590 ریال بود. این اختلاف قیمت نسبت به هفته گذشته 295 ریال تشدید شده است. • روند قیمتی یوروی مبادلاتی در این هفته ابتدا صعودی بود ولی نهایتا انتهای هفته قیمت برابر ابتدای هفته اعلام شد. در ابتدای هفته قیمت...

تحلیل روند هفتگی نرخ ارز ( ۲۸ مرداد تا ۲ شهریور)

ارز دولتی • روند قیمتی دلار مبادلاتی در این هفته صعودی بود. قیمت این ارز در ابتدای هفته با افزایش 23 ریالی نسبت به پنجشنبه گذشته برابر 32954 ریال بود. در روز پنجشنبه قیمت دلار مبادلاتی نسبت به ابتدای هفته 121 ریال افزایش داشته و برابر 33075 ریال بود. در روز پنجشنبه اختلاف قیمت دلار مبادلاتی و دلار در بازار آزاد برابر 5295 ریال بود که نسبت به هفته پیش 66 ریال تشدید شده است. • روند قیمتی یوروی مبادلاتی در این هفته صعودی بود. در ابتدای هفته قیمت این ارز 20 ریال نسبت به پنجشنبه گذشته کاهش داشته و برابر...

تحلیل روند هفتگی نرخ ارز (۲۱ تا ۲۶ مرداد)

ارز دولتی • روند قیمتی دلار مبادلاتی در این هفته صعودی بود. در این هفته روند صعودی دلار مبادلاتی شدت داشت. قیمت دلار مبادلاتی در ابتدای هفته با هفت ریال افزایش نسبت به پنجشنبه قبل برابر 32844 ریال بود. در روز پنجشنبه بانک مرکزی قیمت این ارز را 87 ریال نسبت به ابتدای هفته افزایش داده و برابر 32931 ریال اعلام کرد. در روز پنجشنبه اختلاف قیمت دلار مبادلاتی و دلار در بازار آزاد برابر 5229 ریال بود. این اختلاف قیمت نسبت به هفته گذشته 46 ریال تشدید شده است. • روند قیمتی یوروی مبادلاتی در این هفته نزولی بود. در...

تحلیل روند هفتگی نرخ ارز (۱۴ تا ۱۹ مرداد)

ارز دولتی • روند قیمتی دلار مبادلاتی در این هفته صعودی بود. قیمت دلار در ابتدای هفته با 15ریال افزایش نسبت به پنجشنبه هفته قبل برابر 32786 ریال بود. قیمت دلار در روز پنجشنبه نسبت به ابتدای هفته 51 ریال افزایش داشته و برابر 32737 ریال قیمتگذاری شد. در روز پنجشنبه اختلاف قیمت دلار مبادلاتی و دلار در بازار آزاد برابر 5183ریال بود. این تفاوت قیمت نسبت به هفته قبل 266 ریال کاهش یافته است. • روند قیمتی یوروی مبادلاتی در این هفته نزولی بود. در ابتدای هفته قیمت یوروی مبادلاتی با 188ریال کاهش نسبت به پنجشنبه هفته گذشته برابر 38626...

تحلیل روند هفتگی نرخ ارز (۷ تا ۱۲ مرداد)

ارز دولتی • روند قیمتی دلار مبادلاتی در این هفته صعودی بود. در روز شنبه قیمت دلار نسبت به پنجشنبه گذشته پنج ریال افزایش قیمت داشت و 32720 ریال اعلام شد. در روز پنجشنبه قیمت دلار مبادلاتی نسبت به ابتدای هفته 51 ریال افزایش داشته و برابر 32771 ریال اعلام شد. در روز پنجشنبه اختلاف قیمت دلار مبادلاتی و دلار در بازار آزاد برابر 5449 ریال بود. این اختلاف قیمت نسبت به هفته گذشته 134 تشدید شده است. • روند قیمتی یوروی مبادلاتی در این هفته صعودی بود. قیمت یوروی مبادلاتی در روز شنبه با 33 ریال افزایش نسبت به پنجشنبه...

تحلیل روند هفتگی نرخ ارز (۳۱ تیر تا ۵ مرداد)

ارز دولتی روند قیمتی دلار مبادلاتی در این هفته صعودی بود. قیمت دلار مبادلاتی در ابتدای هفته با 11 ریال افزایش نسبت به انتهای هفته قبل برابر 32670 ریال بود. در روز پنجنشنبه قیمت این ارز 45 ریال نسبت به ابتدای هفته افزایش یافته بود و برابر 32715 ریال بود. در روز پنجشنبه اختلاف قیمت دلار مبادلاتی و دلار در بازار آزاد برابر 5315 ریال بود. این اختلاف قیمت نسبت به هفته گذشته 244 ریال افزایش یافته است. روند قیمتی یوروی مبادلاتی در این هفته صعودی بود. در ابتدای هفته قیمت یوروی مبادلاتی نسبت به انتهای هفته قبل 402...